ดอกเบี้ยบ้าน ธอส สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส phuket village สินเชื่อ บ้าน Dream Homes by GHB ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 house (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) วิลล่าภูเก็ต

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” phuket village หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต

วงเงินและระยะเวลาในการผ่อน

วงเงิน วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์ หลักประกัน และ ตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร วิลล่าภูเก็ต

ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลา ที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลา ที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี house

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ปีที่ 1-3= 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5= 4.15% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

หมายเหตุ MRR ตามประกาศธนาคาร

ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม Villas Phuket 

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน    
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) Villas Phuket 

เอกสารทางการเงิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน     วิลล่าภูเก็ต แบบบ้าน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้    
 • รูปถ่ายกิจการ    
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาวางมัดจำ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของ บ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3ก. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า   village phuket
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สินเชื่อโครงการบ้านจัดสรร (Developer)

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วิลล่าภูเก็ต แบบบ้าน
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด

หมายเหตุ  Villas Phuket 
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงินและระยะเวลาในการผ่อน

วงเงิน วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์ phuket village หลักประกัน และ ตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี เรื่องบ้านๆ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ปีที่ 1= 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

หมายเหตุ MRR ตามประกาศธนาคาร

ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developerที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track/ Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP
2. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
3. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ village phuket
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ วิลล่าภูเก็ต

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3ก หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2  ทุกหน้า

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านไม้ชั้นเดียว

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน